POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”
W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.KIBR.PL
(dalej jako „Polityka prywatności” lub „Polityka”)

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.kibr.pl (dalej jako „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Administratorem danych osobowych w Serwisie jest Krajowa Izba Biur Rachunkowych z siedzibą w Warszawie [adres: ul. Jana Zamoyskiego 45 A lok. 9, 03-801 Warszawa] wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922395, NIP: 1133042127 (dalej jako ,,Administrator”, „KIBR” lub „Administrator danych osobowych”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”.

Administrator danych osobowych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników korzystających z Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej Serwisu nie są osoby poniżej 16. roku życia.

Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, Administrator danych osobowych wejdzie wspólnie z innym podmiotem w stosunek współadministrowania danymi osobowymi, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego.

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym w szczególności umożliwiające dostęp do treści zawartych w serwisach takich jak: Facebook.com czy LinkedIn.com, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu społecznościowego. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Jeśli wystąpi sytuacja, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot przetwarzający, informacje o przetwarzaniu danych osobowych otrzymasz od administratora, w imieniu którego przetwarzamy dane.

DANE KONTAKTOWE DO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych w następujący sposób:

 1. poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@kibr.pl,
 2. listownie na adres korespondencyjny Administratora: ul. Jana Zamoyskiego 45a/9, 03-801 Warszawa,
 3. telefonicznie pod numerem: +48 504 177 917,
 4. poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

CELE, WARUNKI ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE:

Administrator danych osobowych przetwarza:

 1. dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie, Twojej historii wyszukiwania, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, których pozyskanie i przetwarzanie jest warunkiem umożliwienia prawidłowego działania Serwisu w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jak również w celu świadczenia usług niewymagających żadnego kontaktu pomiędzy Administratorem a użytkownikiem Serwisu, tj. przeglądanie stron www Serwisu, wyszukiwarka treści czy usług (dane dot. Twojej aktywności w Serwisie), na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO (świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

 2. dane osobowe podane w ramach elektronicznych formularzy na stronie Serwisu tj.:

  1. dane osobowe oznaczone w Serwisie jako obowiązkowe a to: imię i nazwisko, adres e-mail, firma bądź inne dane osobowe wymagane do obsługi skierowanego do Administratora zapytania i udzielenia odpowiedzi przez Administratora, których brak skutkować będzie niemożliwością realizacji usługi,

  2. a ponadto przetwarzane są inne dane wskazane dobrowolnie przez użytkownika Serwisu w ramach zapytania złożonego poprzez elektroniczne formularze w Serwisie

w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Administratorem, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi lub wnioski na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na nawiązaniu oraz utrzymaniu komunikacji pomiędzy Administratorem, a osobą składającą zapytanie/skargę/wniosek, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi;

 1. dane osobowe listy członków założycieli publikowane na stronach Serwisu w zakresie umożlwiającym identyfikację podmiotu (imię i nazwisko/ firma) w celu wykazania spełnienia przesłanek do funkcjonowania Administratora oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych, jako izby gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, jak również na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności jako izby gospodarczej, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest budowanie wizerunku Administratora, promowanie prowadzonej działalności;

 2. dane osobowe wnioskodawców oraz podmiotów umocowanych do działania w ich imieniu (pracowników, współpracowników, pełnomocników i in.) przekazane w elektronicznym formularzu zgłoszenia członkostwa do KIBR w ramach Serwisu oznaczone w Serwisie jako obowiązkowe (niepodanie których skutkować będzie niemożliwością analizy i rozpatrzenia przez Administratora zgłoszenia woli członkostwa w KIBR) oraz w dokumencie deklaracji członkostwa do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. rozpoznania oraz podjęcia przez Administratora decyzji o przyjęciu w poczet członków podmiotu zgłaszającego wolę przystąpienia do KIBR (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 3. dane osobowe (w szczególności: identyfikatory, treść komentarzy, opinie, polubienia) dotyczące użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów internetowych (Facebook, LinkedIn) w celu prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Administratora działalności, udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora, analizy i statystyki zgromadzonych danych oraz obrony przed roszczeniami użytkowników bądź dochodzenia roszczeń przez Administratora w świetle przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest budowanie wizerunku Administratora, promowanie świadczonych usług, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych;

 4. dane osobowe dobrowolnie wskazane przez użytkownika Serwisu w ramach zapisu do usługi „Newsletter” w Serwisie w celu tworzenia bazy subskrybentów i przesyłania subskrybentowi Serwisu zamówionej informacji handlowej w postaci powiadomień o interesujących ofertach lub treściach związanych z działalnością KIBR na wskazany przez subskrybenta adres poczty elektronicznej („Newsletter”) na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit) a RODO);

 5. dane osobowe wskazane przez kontrahentów w ramach kontaktu z Administratorem danych osobowych, w tym dane osobowe podmiotów umocowanych do działania w ich imieniu (pracowników, współpracowników, pełnomocników i in.) w celu nawiązania kontaktu oraz umożliwienia podjęcia działań zmierzających do weryfikacji ofert, zawarcia umów (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne podobnie działające narzędzia społecznościowe, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Serwisu wyrażenie swojej opinii o działalności Administratora oraz pozostawania w kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych, takich jak: Facebook, czy LinkedIn, jak również umożliwiających podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów społecznościowych mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA SERWISU

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres niezbędny do realizacji świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną w Serwisie. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę (np. na otrzymywanie informacji w ramach usługi „Newslettera”);

 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 3. po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;

 4. kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora Serwisu, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, firma mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, w czasie którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu przez użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności poszczególnych przeglądarek internetowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 4 RODO przez odbiorcę należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Z uwagi na realizację usług świadczonych drogą elektroniczną Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora wskazując podstawę prawną swoich żądań;

 2. dostawcom usług, z którymi współpracujemy, w tym, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za prawidłową obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe na rzecz Administratora, operatorom pocztowym w rozumieniu ustawy- Prawo pocztowe, jak również innym zewnętrznym podmiotom współpracującym z KIBR w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze wyraźne zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom – dostawcom narzędzi, których pliki cookies wykorzystujemy w Serwisie. Informacje o tych podmiotach oraz celach wykorzystania cookies znajdziesz w dziale opisującym wykorzystywanie plików cookies w Serwisie w dalszej części nin. dokumentu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator danych osobowych może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, kontaktując się przy wykorzystaniu danych kontatkowych wskazanych w niniejszej Polityce. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w Rozdziale V RODO. Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia.

O zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator Serwisu poinformuje użytkowników na etapie zbierania danych osobowych.

Treść RODO dostępna jest pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

PROFILOWANIE

Administrator nie zamierza przetwarzać danych osobowych w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowanie w rozumieniu art. 22 RODO.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:
  • dostępu do danych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 2. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych.
 3. usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – możesz tego żądać gdy:
  • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania o ile występuje, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

   Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany.

 4. zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – możesz tego żądać gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 6. żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – możesz to zrobić w dowolnym momencie w sytuacji kiedy podstawą do przetwarzania danych osobowych przez Administratora była udzielona zgoda. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody.
 8. złożenia skargi do organu nadzorczego – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszeniW Polsce organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z PUODO znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

Wszystkie swoje prawa możesz realizować, kontaktując się z Administratorem pod adresami kontaktowymi wskazanymi w niniejszej Polityce.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuję Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISIE

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane pliki „cookies”, zwane dalej jako „Cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego, dostarczenie usług użytkownikom Serwisu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Serwisu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

CELE

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na trzy główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Cookies Podstawowe (Niezbędne); 2. Cookies Analityczne/Funkcjonalne, 3. Cookies Marketingowe/reklamowe.

Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Stosujemy następujące pliki Cookies:

Nazwa Cookie

Czas istnienia

Cel

Własne/podmiotów trzecich

Dostawca

Kategoria

cookielawinfo-checkbox-advertisement;

cookielawinfo-checkbox-analytics;

cookielawinfo-checkbox-functional;

cookielawinfo-checkbox-necessary;

cookielawinfo-checkbox-performance;

cookielawinfo-checkbox-others

1 rokZapewnienie prawidłowego korzystania z Serwisu (uruchamianie podstawowych funkcji np. nawigacja stron, przeglądanie treści Serwisu), przedstawienie informacji o plikach cookies (baner na stronie Serwisu)WłasneAdministratorPodstawowe

fzYhLyQZsEj-MqXyincJEduI

1 dzień   

SNyEsfu-Y

XnusZ-W

     

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz, lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu.

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remarketingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1