STATUT
KRAJOWEJ IZBY BIUR RACHUNKOWYCH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Krajowa Izba Biur Rachunkowych (zwana dalej jako: „KIBR” lub „Izba”) jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także usług kadrowo-płacowych (zwanych dalej: „Biurami Rachunkowymi”) w zakresie ich działalności usługowej.
 2. KIBR działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz. 195 ze zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu (zwanego dalej: „Statutem”).
 3. KIBR utworzony jest na czas nieoznaczony.

§ 2

 1. Siedzibą KIBR jest Warszawa.
 2. KIBR działa i realizuje swoje cele na terenie Polski.
 3. KIBR zrzesza podmioty świadczące usługowo prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych ewidencji księgowych na terenie Polski.
  KIBR może być członkiem krajowych organizacji o podobnym charakterze działania.

§ 3

 1. KIBR może używać znaków graficznych i innych symboli związanych z działalnością KIBR i zatwierdzonych przez Zarząd KIBR, w szczególności w postaci logo.
 2. KIBR może używać pieczęci zawierającej nazwę, logo i adres KIBR.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA KIBR ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§ 4

 1. Misją KIBR jest działanie na rzecz utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług, dążenie do zwiększania kompetencji właścicieli Biur Rachunkowych oraz propagowanie wysokich standardów jakości działania Biur Rachunkowych.
 2. Do celów i zadań KIBR należy w szczególności:
  2.1) reprezentowanie interesów gospodarczych Członków Izby wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych;
  2.2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej Członków Izby, w szczególności poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
  2.3) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych szczegółowych przepisów odnoszących się do działalności Członków Izby, uczestniczenie w opracowywaniu takich regulacji prawnych lub przedstawianie uprawnionym organom własnych projektów;
  2.4) organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
  2.5) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą Członków Izby, w tym zwłaszcza informacji z zakresu marketingu, ubezpieczeń, finansów i postępu technicznego;
  2.6) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami;
  2.7) dążenie do uregulowania zawodu księgowego oraz uprawnień do prowadzenia Biura Rachunkowego;
  2.8) ochrona interesów zawodowych Biur Rachunkowych, w tym dążenie do poprawy ich wizerunku;
  2.9) utworzenie kodeksu etyki Biur Rachunkowych, zawierającego prawa i obowiązki Biur Rachunkowych;
  2.10) dążenie do integracji środowiska Biur Rachunkowych i utworzenia Samorządu Biur Rachunkowych.

§ 5

KIBR realizuje swoje cele i zadania poprzez następujące sposoby i formy:

1) współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych Członków Izby;
2) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą Członków Izby;
3) informowanie o istniejących zwyczajach i praktykach dotyczących działalności gospodarczej Członków Izby;
4) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;
5) doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu związanego z działalnością Członków Izby;
6) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
7) zbieranie danych statystycznych i prowadzenie rejestru Członków Izby;
8) tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;
9) tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;
10) prowadzenie działalności wydawniczej;
11) wykonywanie zadań powierzonych KIBR na podstawie odrębnych przepisów;
12) prowadzenie działalności szkoleniowej;
13) organizowanie konferencji, zjazdów i spotkań ogólnopolskich;
14) organizowanie rankingów jakości i wydawanie certyfikatów oraz odznaczeń;
15) tworzenie filmów promocyjnych i spotów reklamowych;
16) współpraca z mediami i dziennikarzami;
17) działalność portali internetowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KIBR

§ 6

Członkowie KIBR dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

§ 7

 1. Członkiem zwyczajnym KIBR może być każdy podmiot, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeważającą działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych, a także usług kadrowo-płacowych (określoną kodami PKD: 69.20.Z lub PKD 82.11.Z) oraz deklarujący udział w KIBR, z wyjątkiem podmiotów prowadzących taką działalność jedynie jako uboczne zajęcie. Przedsiębiorcy obecni na Zgromadzeniu Założycieli stali się Członkami zwyczajnymi KIBR poprzez uchwalenie i przyjęcie Statutu.
 2. Członkiem wspierającym KIBR może być osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest zainteresowana działalnością KIBR i pragnie czynnie ją wspierać.
 3. Członkiem honorowym KIBR może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest szczególnie zasłużona w rozwoju KIBR, propagowaniu celów i zadań KIBR oraz ich praktycznego zastosowania.

§ 8

 1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd KIBR po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu, a w przypadku członków honorowych – z własnej inicjatywy.
 2. Zainteresowany podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby winien złożyć deklarację członkowską wraz z aktualną i opłaconą polisą OC, dowodem zapłaty wpisowego i zobowiązaniem do terminowego opłacania składek członkowskich na rachunek bankowy KIBR.
 3. Członek Izby obowiązany jest bez dodatkowego wezwania do corocznego, w okresie 30 dni od dnia zawarcia polisy OC, zamieszczania w dedykowanym systemie teleinformatycznym lub przesyłania na adres e-mail KIBR (adres: biuro@kibr.pl): aktualnej polisy OC obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Członka Izby (prowadzenie ksiąg, kadry i płace, doradztwo podatkowe) wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki za okres ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku spółek cywilnych konieczne jest przesłanie polisy OC każdego ze wspólników.
 4. Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet Członków Izby służy zainteresowanemu podmiotowi odwołanie złożone w formie pisemnej do Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu KIBR. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania datą przyjęcia w poczet Członków Izby jest data uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
 5. Szczegółowe zasady i tryb opłacania składek członkowskich w KIBR może określać regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku uchwalenia Regulamin obowiązuje wszystkich Członków Izby. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd KIBR oraz może być zmieniany uchwałami Zarządu KIBR.
 6. O wysokości kwoty wpisowego oraz składek członkowskich decyduje Walne Zgromadzenie Członków Izby w drodze uchwały.
 7. Za dzień zapłaty wpisowego lub składki członkowskiej uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym KIBR.
 8. W przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej Izba jest uprawniona do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie, a w sytuacji braku zapłaty do wniesienia powództwa o zapłatę w postępowaniu cywilnym.

§ 9

 1. Członek KIBR będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
 2. Pozostali członkowie KIBR, w tym również wspólnicy spółki cywilnej, wykonują swoje prawa i obowiązki przez wyznaczonego przedstawiciela (reprezentanta), o czym zawiadamiają zarząd KIBR w formie pisemnej.
 3. Każdy Członek KIBR jest zobowiązany do poinformowania Zarządu Izby o jakiejkolwiek zmianie deklarowanych danych, w tym danych adresowych. Zawiadomienie powinno nastąpić w formie elektronicznej za pomocą dedykowanej platformy lub w formie dokumentowej na adres e-mail Zarządu Izby (adres: biuro@kibr.pl) w terminie 7 dni od dnia, kiedy nastąpiła zmiana danych Członka KIBR.

§ 10

Obowiązkiem wszystkich Członków Izby jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, Regulaminu i uchwał organów KIBR oraz godne reprezentowanie KIBR.

§ 11

 1. Członek zwyczajny KIBR ma następujące prawa:
  1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów KIBR;
  2) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności KIBR;
  3) korzystanie ze wszelkich form pomocy KIBR oraz świadczeń oferowanych przez KIBR;
  4) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności KIBR.
 2. Członek zwyczajny KIBR ma następujące obowiązki:
  1) współdziałanie przy realizacji statutowych celów i zadań KIBR;
  2) czynnego udziału w Walnych Zgromadzeniach Krajowej Izby Biur Rachunkowych;
  3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
  4) regularne opłacanie składki członkowskiej;
  5) utrzymanie najwyższego poziomu świadczonych przez siebie usług.

§ 12

 1. Członek wspierający i honorowy:
  1) posiada jedynie głos doradczy;
  2) nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do organów KIBR;
  3) działa w KIBR za pośrednictwem swego przedstawiciela, jeżeli nie jest osobą fizyczną;
  4) ma prawo korzystać ze świadczeń KIBR i zniżek w odpłatności za udział w organizowanych szkoleniach, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd KIBR.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego opłacania składki członkowskiej na takich samych zasadach, na jakich składkę członkowską opłaca Członek zwyczajny. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej.

§ 13

 1. Członkostwo w KIBR ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd KIBR uchwały o skreśleniu z listy Członków, podjętej:
  1) na wniosek Członka Izby zawierający oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w KIBR;
  lub
  2) z urzędu, w przypadku powzięcia przez Zarząd KIBR wiedzy odnośnie:
  a) zaprzestania wykonywania przez Członka zwyczajnego działalności, o której mowa w § 7 ust. 1 Statutu;
  b)zaprzestania opłacania przez Członka zwyczajnego lub wspierającego składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, w oparciu o udokumentowany okres wskazujący na opóźnienie w zapłacie składek;
  c) naruszenia postanowień Statutu, w tym działania na szkodę KIBR;
  d) utraty zdolności prawnej Członka Izby;
  e) ogłoszenia upadłości bądź otwarcia likwidacji Członka Izby;
  f) wykreślenia Członka Izby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 2. Członkom skreślonym z listy Członków na podstawie uchwały Zarządu KIBR z urzędu, tj. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit.a, b, c powyżej, przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej od tej decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby, o której mowa w ust. 2 jest ostateczna.
 4. Utrata członkostwa w KIBR nie uprawnia dotychczasowego Członka Izby do żądania zwrotu wpisowego ani składek członkowskich uiszczonych do dnia podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków, jak również nie zwalnia Członka Izby od zapłaty wymagalnych składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY KIBR

§ 14

 1. Organami KIBR są:
  1) Walne Zgromadzenie Członków Izby;
  2) Zarząd;
  3) Komisja Rewizyjna;
  4) Komisja Polubowna.
 2. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Polubownej trwa 4 lata, a wybór członków tych organów odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby w głosowaniu tajnym, przy czym wybór członków pierwszego Zarządu (w tym Prezesa Zarządu), pierwszej Komisji Rewizyjnej i pierwszej Komisji Polubownej, czyli członków I kadencji ww. organów KIBR, zostanie dokonany przez przedsiębiorców zgromadzonych na Zgromadzeniu Założycieli Izby spośród kandydatów zgłoszonych przez zgromadzonych.
 3. W przypadku, w którym skład organów, o których mowa w ust. 2 powyżej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu danego organu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w organach KIBR, a Członkowie Komisji mogą otrzymywać wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach organów KIBR. Zasady przyznawania oraz wysokość wynagrodzenia ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków Izby.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą KIBR.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby powinno odbywać się raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne ponad 1/3 ogólnej liczby Członków Izby lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o jego zwołaniu, lub od daty złożenia odpowiedniego wniosku zawierającego żądanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Zawiadomienie o czasie, miejscu oraz przedmiocie Walnego Zgromadzenia Członków Izby są wysyłane przez Zarząd do wszystkich Członków Izby listownie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 16

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1) ustanawianie ogólnych założeń działalności KIBR;
2) zmiana postanowień Statutu;
3) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania KIBR;
4) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenie absolutorium członkom organów KIBR;
6) wybór bądź odwołanie członków Zarządu (w tym przyznanie funkcji Prezesa Zarządu), Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Polubownej, z zastrzeżeniem §14 ust. 3 Statutu;
7) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
8) uchwalanie kodeksu etyki;
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie innych spraw wymagających, zgodnie ze Statutem lub przepisem prawa powszechnie obowiązującego, decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Izby ;
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania członkom Zarządu oraz Komisji KIBR wynagrodzenia, ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz zasad jego wypłaty;
11) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej;
12) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Izby.

 

§ 17

 1. Głosowania przeprowadzane podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby są jawne, z wyłączeniem głosowań w sprawach osobowych, w tym w przedmiocie wyboru członków organów KIBR, które są tajne.
 2. Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Izby mogą być przeprowadzane w sposób wyłączający jawność, jeżeli takie żądanie zgłosić co najmniej ½ Członków Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
 4. Większości 2/3 oddanych ważnych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawach dotyczących zmiany Statutu.
 5. Większości 2/3 oddanych ważnych głosów, przy obecności powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawach dotyczących rozwiązania KIBR.

§ 18

 1. Zarząd kieruje bieżącymi pracami KIBR i reprezentuje KIBR na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu uzyskują ważność gdy zostaną podjęte zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd KIBR uchwala regulamin prac zarządu oraz proceduje na podstawie jego zapisów.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalenie Regulaminu oraz dokonywanie zmian Regulaminu;
2) realizacja kierunków działalności KIBR;
3) zarządzanie majątkiem KIBR i dysponowanie jego funduszami;
4) reprezentowanie KIBR na zewnątrz;
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Izby;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i skreślenia Członków Izby;
7) przyjmowanie darowizn i zapisów;
8) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby;
9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
10) powoływanie oddziałów regionalnych KIBR;
11) powoływanie jednostek organizacyjnych w ramach Izby (komisji, zespołów, biur) oraz ustalanie zasad ich działania w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
12) podejmowanie działań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów KIBR.

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Izby i jej reprezentowania:
1) w przypadku zawierania umów i zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie;

2) w przypadku zawierania umów i zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu albo trzech Członków Zarządu działających łącznie.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym KIBR i składa się z od 3 do 5 członków.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte zwykłą większością głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, określający zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

§ 22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu;
2) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności KIBR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień;
4) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 23

 1. Głosowania przeprowadzane w organach KIBR, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, mogą odbywać się poza posiedzeniami tych organów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają przeprowadzenie głosowania w takim trybie.
 2. Zarząd przyjmuje w drodze uchwały regulamin udziału w posiedzeniach organów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 3. Możliwość głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wskazana w zawiadomieniu o zebraniu organów KIBR, które planują przeprowadzenie głosowania, wraz ze wskazaniem dokładnego opisu sposobu głosowania i wykonywania prawa głosu.
 4. Głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy zapewnieniu:
  1) transmisji obrad posiedzenia organów KIBR w czasie rzeczywistym;
  2) dwustronnej komunikacji członków organów KIBR w czasie rzeczywistym, w ramach której umożliwione jest wypowiadanie się w toku obrad;
  3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.

§ 24

 1. Komisja Polubowna składa się z 3 członków wybieranych spośród Członków Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na 4 letnią kadencję, w drodze dobrowolnego zgłoszenia lub propozycji kandydatur ze strony Członków Izby.
 2. Członek Komisji Polubownej nie może być członkiem innych organów KIBR.
 3. Komisja Polubowna może uchwalić regulamin, określający zasady i tryb działania Komisji Polubownej.
 4. Do kompetencji Komisji Polubownej należą w szczególności sprawy dotyczące:
  1) rozwiązywanie sporów pomiędzy Członkami Izby w sposób mediacyjny;
  2) łagodzenia sporów pomiędzy Zarządem a Członkami Izby;
  3) zbieranie uwag krytycznych dotyczących Członków Izby i rozpoznawanie spraw w zakresie zebranych uwag.
 5. Komisja Polubowna sporządza protokół z podjętych działań i przedstawia go Członkom Izby, których sprawa dotyczy.

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK KIBR

§ 25

 1. KIBR może prowadzić działalność gospodarczą określoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):
  1) 58 – Działalność wydawnicza;
  2) 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
  działalność powiązana;
  3) 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
  4) 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
  5) 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
  6) 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
  7) 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
  8) 85 – Edukacja;
  9) 94 – Działalność organizacji członkowskich;
  10) 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa.
 2. Dochód z prowadzonej przez KIBR działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Izby.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

§ 26

 1. Na majątek KIBR składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Fundusze KIBR tworzą w szczególności:
  1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  2) dotacje i subwencje;
  3) darowizny, spadki i zapisy;
  4) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej KIBR;
  5) dochody z majątku KIBR.

§ 27

Wysokość i tryb poboru wpisowego oraz składek członkowskich ustala Zarząd KIBR w formie uchwały.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KIBR

§ 28

 1. Większości 2/3 oddanych ważnych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawach dotyczących zmiany Statutu.
 2. Większości 2/3 oddanych ważnych głosów, przy obecności powyżej 50% członków uprawnionych do głosowania, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby w sprawach dotyczących rozwiązania KIBR.
 3. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby. W szczególności ze środków Izby powinny być pokryte koszty jej likwidacji.
 4. Walne Zgromadzenie Członków Izby po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanawia likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i ustala na jakie cele przeznacza się majątek KIBR.
 5. Koszty likwidacji ponosi KIBR z własnych środków.

ROZDZIAŁ VII
Terenowe jednostki organizacyjne KIBR posiadające osobowość prawną

§ 29

 1. KIBR może tworzyć posiadające osobowość prawną terenowe jednostki organizacyjne (dalej jako Jednostki) na terenie województwa lub powiatu.
 2. O powstaniu bądź likwidacji Jednostki decyduje Walne Zgromadzenie Członków Izby w drodze uchwały.
 3. Organami Jednostki są:
  3.a. Walne Zgromadzenie Członków Jednostki;
  3.b. Zarząd Jednostki;
  3.c. Komisja rewizyjna Jednostki;
 4. W skład Walnego Zgromadzenia Członków Jednostki wchodzą podmioty, które złożyły deklarację przystąpienia do Jednostki oraz zostały do niej przyjęte na zasadach właściwych dla przyjęcia Członka Izby.
 5. Zarząd Jednostki liczy od 3 do 7 członków oraz jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Członków Jednostki na czteroletnią kadencję.
 6. Komisja rewizyjna Jednostki liczy od 3 do 5 członków oraz jest powoływana przez Walne Zgromadzenie Członków Jednostki na czteroletnią kadencję.
 7. Odwołanie członków Zarządu Jednostki lub Komisji Rewizyjnej Jednostki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Jednostki.
 8. Obszar działania Jednostki określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków Izby w treści uchwały o powołaniu Jednostki.
 9. Jednostka na obszarze swojego działania reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków w oparciu o cele i zadania wskazane w §4 oraz §5 Statutu.
 10. Na majątek Jednostki składają się w szczególności: opłaty wpisowe oraz składki członkowskie, uzyskane dotacje i subwencje, przyjęte darowizny, spadki i zapisy.
 11. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji danej Jednostki, właściwy Zarząd Jednostki przeprowadzi postępowanie likwidacyjne polegające na zakończeniu bieżących interesów Jednostki, ściągnięciu wierzytelności przysługujących Jednostce oraz wykonaniu zobowiązań Jednostki.
 12. Majątek Jednostki pozostały po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym przejmuje KIBR.
 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie do Jednostek odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia Statutu Izby.

RODZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W przypadku, w którym którekolwiek z postanowień Statutu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Statutu zachowują pełną moc i skuteczność.

§ 31

 1. Statut został uchwalony i przyjęty na Zgromadzeniu Założycieli w dniu 10 czerwca 2021 roku.
 2. Założyciele Izby potwierdzają przyjęcie Statutu własnoręcznymi podpisami złożonymi na Statucie, tj. na liście założycieli stanowiącej załącznik do Statutu, będącej integralną i nierozłączną częścią Statutu.

  Tekst jednolity statutu przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Biur Rachunkowych w dniu 26 maja 2022r.